Договор с ЖЭК-ом

9 октября 2013 - Админ
Договор с ЖЭК-ом

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

с. Петрівське «_____» ____________ 2013 року
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Комфорт Сервіс» в особі директора Тигова Олександра Олександровича, який діє на підставі Статуту, далі – «Виконавець», з однієї сторони та _________________________, що є власником квартири № ___ загальною площею _________________ м2 у житловому будинку № ___ по вулиці _________________, с. Петрівське, Києво – Святошинського району, Київської області, далі – «Споживач», що зареєстрований за адресою: _____________________, який діє на підставі договору від ________________________________ року з другої сторони, які далі за текстом цього Договору разом визначаються терміном «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (надалі – «Договір») про наступне:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є забезпечення Виконавцем надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території (надалі – «послуги») у житловому будинку № 1-Б по вулиці Богдана Хмельницького у с. Петрівське, Києво - Святошинського району Київської обл. (надалі – «будинок»), а Споживачем – забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим Договором.

1.2. Виконавець надає послуги відповідно до встановленого рішенням органу місцевого самоврядування та/чи іншими компетентними органами тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, копія якого додається до цього Договору (додаток 1).

1.3. Розмір щомісячної плати за послуги на дату укладення цього Договору становить ___________ грн. ___________ коп. ( ___________________________________ грн.__________ коп.) за умови сплати до 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим та ____________ грн. ________ коп. ( _______________ __________________ грн. _________ коп.), якщо оплата була після 20-го числа місяця.

1.4. Наявність пільг з оплати послуг ________________________________________________________                 ( назва законодавчого акта, що передбачає пільгу ) _________________________________________________________________.                                                                                         (відсотків прописом) 

2. ОПЛАТА СПОЖИТИХ ПОСЛУГ

2.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Для розрахунків за цим Договором застосовується щомісячна система оплати послуг.

2.2. Споживач оплачує послуги щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, що настає за розрахунковим, у розмірі, визначеному у рахунках на оплату послуг. Рахунки на оплату послуг надаються Споживачеві Виконавцем не пізніше 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим. Рахунки на оплату послуг є одночасно актами наданих послуг.

2.3. Послуги оплачуються у безготівковій формі шляхом внесення / переказу Споживачем грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в рахунках на оплату послуг.

2.4. За несвоєчасне внесення плати із Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за кожний день прострочення.

2.5. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних Виконавець проводить перерахунок розміру плати згідно із законодавством України.
2.6. Сторони дійшли згоди, що оплата по даному Договору розпочинається з моменту отримання Споживачем послуг з утримання будинку та прибудинкової території.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Споживач має право на:
3.1.1. своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством;
3.1.2. усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;
3.1.3. зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;
3.1.4. відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;
3.1.5. своєчасне отримання від Виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
3.1.6. проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
3.1.7. зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;
3.1.8. внесення за погодженням з Виконавцем у Договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.

3.2. Споживач зобов'язаний:
3.2.1. оплачувати послуги в установлений цим Договором строк;
3.2.2. першочергово укласти угоди на постачання електроенергії з «Обленерго», що знаходиться в м. Вишневе, вул. Київська, 2б (приймальні дні-понеділок та четвер з 8-00 до 15-45, тел.425-02-40) та на постачання газу з «Облгазом», що знаходиться в м. Вишневе, вул. Л.Українки, б.76 .
3.2.3. своєчасно інформувати Виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення;
3.2.4. дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил;
3.2.5. забезпечувати безперешкодний доступ представників Виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем з метою:
3.2.5.1. ліквідації аварій – цілодобово;
3.2.5.2. встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.2.6. у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому Договором;
3.2.7. проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири;
3.2.8. своєчасно вживати заходів до усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;
3.2.9. дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
3.2.10. своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
3.2.11. поінформувати у десятиденний строк Виконавця про втрату права на пільги.
3.2.12. дотримуватись встановлених правил проживання в житловому комплексі.

3.3. Виконавець має право:
3.3.1. вимагати від Споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
3.3.2. доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру Споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;
3.3.3. нараховувати у разі несвоєчасного внесення Споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому Договором;
3.3.4. вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;
3.3.5. вносити за погодженням із Споживачем у Договір зміни, що впливають на розмір плати за послуги.

3.4. Виконавець зобов'язаний:
3.4.1. забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством;
3.4.2. надавати Споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
3.4.3. утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки;
3.4.4. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
3.4.5. сплачувати Споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
3.4.6. своєчасно ознайомлювати Споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
3.4.7. своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини;
3.4.8. відшкодовувати Споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю Споживача внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;
3.4.9. здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинку;
3.4.10. своєчасно проводити підготовку будинку та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом за:
4.1.1. недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
4.1.2. несвоєчасне внесення платежів за послуги шляхом сплати пені штрафу;
4.1.3. порушення визначених цим Договором зобов'язань.

4.2. Виконавець несе відповідальність згідно із законом за:
4.2.1. неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну та (або) приміщенню Споживача, шляхом відшкодування збитків;
4.2.2. зниження кількісних і якісних показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури тарифу, періодичності та строків надання послуг;
4.2.3. перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт шляхом виплати Споживачеві компенсації в установленому законодавством розмірі, який розраховується у відсотках щомісячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
4.2.4. порушення зобов'язань, визначених цим Договором.

5. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.

5.1. У разі порушення Виконавцем умов цього договору Споживачем та представником Виконавця складається акт-претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.

5.2. Представник Виконавця повинен з'явитися за викликом Споживача для підписання акта-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.

5.3. У разі неприбуття представника Виконавця у визначений цим договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два інших споживачі.

5.4. Акт-претензія подається Виконавцеві, який вирішує протягом трьох робочих днів питання щодо проведення перерахунку платежів або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

5.5. Спори між Сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуг відповідно до умов цього Договору.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами і діє протягом 5 (п’яти) років. У разі коли за місяць до закінчення строку дії Договору однією із Сторін не буде письмово заявлено про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір вважається продовженим на наступні 5 (п’ять) років і на тих самих умовах.

7.2. Цей Договір може бути розірваний достроково у разі:
7.2.1. переходу права власності на квартиру до іншої особи;
7.2.2. невиконання його Сторонами умов цього Договору.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. У відповідності до частини 2 статті 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» Сторони домовились про інші умови:
8.1.1. Умови здійснення Споживачем ремонту, капітального ремонту, реконструкції,перепланування (переобладнання) квартири.
8.1.1.1. Споживач має право здійснювати ремонт, капітальний ремонт, реконструкцію, перепланування (переобладнання) квартири або будь-які інші дії, наслідком яких є зміна фізичних параметрів квартири, виключно за умови одержання дозвільної документації, передбаченої законодавством України.
8.1.1.2. У разі вчинення Споживачем вказаних у підпункті 8.1.1.1. цього Договору дій за відсутності відповідної дозвільної документації, Споживач зобов’язаний:
8.1.1.2.1. якнайшвидше привести квартиру та/або інші приміщення Будинку у попередній стан, ідентичний проекту будинку;
8.1.1.2.2. та відшкодувати в повному обсязі власникам квартир (нежилих приміщень) будинку та/або Виконавцю завдану такими діями шкоду/збитки.
8.1.2. Умови повідомлення Споживачем Виконавця про відчуження квартири або передання її в найм (оренду).
8.1.2.1. У випадку відчуження квартири Споживач зобов’язаний проінформувати нового власника про необхідність укладення з Виконавцем договору про надання послуг з утримання будинку і споруд та прибудинкової території, для чого, зокрема, надати новому власнику копію цього Договору. В разі наявності заборгованості за раніше надані Виконавцем послуги, Споживач зобов’язаний до моменту вчинення правочину про відчуження квартири погасити її повністю, а також сплатити Виконавцю вартість послуг, які будуть фактично надані на дату відчуження квартири.
8.1.2.2. У випадку передачі квартири у найм (оренду) Споживач зобов’язаний надати Виконавцеві відомості щодо особи наймача (орендаря) з метою забезпечення останньому вільного доступу до будинку.
8.1.3. Участь Споживача у загальнобудинкових витратах.
8.1.3.1. Сторони домовились, що Споживач зобов’язаний брати участь пропорційно площі квартири у витратах, пов’язаних з електропостачанням для освітлення фасаду будинку та прибудинкової території.
8.1.3.2. Розмір таких витрат розраховується щомісячно на підставі показників загальнобудинкових засобів обліку пропорційно площі квартири Споживача згідно тарифів, встановлених / затверджених центральними органами виконавчої влади, національними комісіями, що здійснюють державне регулювання у відповідних сферах, та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.
8.1.3.3. Сторони домовились, що Споживач зобов’язаний брати участь пропорційно площі квартири у витратах, пов’язаних з утриманням охорони будинку та прибудинкової території, та укласти договір про надання послуг з консьєрж-сервісу з експлуатуючою організацією.

8.2. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9. АДРЕСА І ПІДПИСИ СТОРІН

Споживач
 
Виконавець
 
ПІБ __________________________
Адреса: ______________________
Паспорт: _________________________
Ідентифікаційний код: ____________
Конт.тел. ___________
e-mail: ________________
 
ТОВ «Управляюча компанія
«Комфорт Сервіс»
08141, Київська обл.,
Києво - Святошинський р-н,
с. Петрівське, пров. Приміський,
б. 14, прим.7;
Ідентифікаційний код: 38467247;
Р/р 26001001005569 в ПАТ
«Радикал Банк» МФО 319111 ;
тел. (067) 224-77-12
менеджер по роботі
з населенням (067) 224-77-13
 


______________________/____________________/ Директор ________________ /Тигов О.О./


З правилами доступу на об’єкт, правилами проведення оздоблюваних робіт та правилами проживання ознайомлений
_________________/ ________________________ /
(підпис) (ПІБ)

Комментарии (3)
Нина ТаЁта # 10 октября 2013 в 07:18 0
я в теме отпишусь с комментариями.
Птичка # 11 ноября 2013 в 12:26 0
Вопрос:
А если я не против оплачивать, НО против заключения договора... В противном случае, если подписать договор - они могут "отжать" квартиру...Если сейчас автомобили арестовывают за 260 грн, то я боюсь даже подумать, что бужет с квартирами за 20 грн...
Птичка # 11 ноября 2013 в 12:49 0
Вы не заметили, что в договоре опять виноват подредитель... Не уплатил штраф, опоздал, - штраф.. и т.д. И НИ СЛОВА О ТОМ, ЧТО ЖЭК МОЖЕТ БЫТЬ ВИНОВАТ...
ни слова о том, что делать, если предприятие не будет оказывать слуги и вообще - должно ли оно это делать... Или что делать и должен ли потребитель оплачивать, или должно ли предприятие возвращать средства, если оно не предоставило, или предоставило частично услуги...
Охренеть страна идиотов... И при этом мою версию, где я прописал ответственность предприятия - отклонили...
Найти на сайте: параметры поиска